Om coaching och handledning

Den handledning jag bedriver utgår ifrån en växelverkan mellan en process- och klient/ärendecentrerat arbetssätt. Upplägget baseras på individen och/eller gruppens utgångsläge och specifika behov. Det primära är att skapa en god allians som ger trygghet och förutsättningar för nyfikenhet, inlärning och förändring.

Vid handledning av arbetsgrupper inom hälso- och sjukvård och socialtjänst kännetecknas tillvägagångssättet av ett salutugent synsätt, där klienten och dess anhörigas resurser beaktas. I det psykopedagogiska arbetet använder jag teorier och metoder från KBT (kognitiv beteendeterapi), DBT (dialektisk beteendeterapi), MI (motiverande samtal), transaktionsanalys, utvecklingspsykologi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), omvårdnadsteorier och psykiatrisk kunskap.

Vid individuell arbetscoaching ligger fokus på konflikthantering, organisationsutveckling och ledarskap. Ovan nämnda teorier används även här.

Jag ger ibland privatcoaching vid komplicerade situationer såsom tvister med familj och/eller närkrets.

 

0702-791761

Vill du att jag ringer upp dig?


Kontakta mig här!